ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků.

Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. Docházka do ŠD je povinná od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák nemůže být přijat.

Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

Platba za pobyt ve školní družině

• 1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 250,- Kč za pololetí

• nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 500,- Kč za pololetí

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – leden a únor – červen). Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy (2000155677/2010). Každému žákovi je přidělen variabilní symbol. Údaje k platbě jsou rodičům dodány písemnou formou.

Důležité informace k docházce

  • Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná.
  • V případě změny odchodu je potřeba informovat vychovatelku prostřednictvím formuláře „ŠD/ZPD – omluvenka, změna odchodu“ nebo přes elektronickou žákovskou knížku do 11:00 hod.
  • Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace.
  • Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.
  • Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku uvedený přesný čas svého odchodu.
  • V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.
  • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.
  • Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.
  • ŠD je žákům k dispozici i první a poslední školní den (do 15:00 hod.). Na tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.