Přijetí, provoz a docházka do ŠD

Ranní provoz ŠD

 • od 6:00 hod. do 7:35 hod. (zvonek MODŘÍ), do ranní družiny pouštíme žáky nejpozději 10 minut před samotným otevření školních prostor, tedy nejpozději do 7:25 hod.

Odpolední provoz ŠD

 • Od 10:35 hod. (dělenky) do 18:00 hod. v budově ZŠ.
 • Žáky 1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 3. B, 3. C, 4. C si po skončení vyučování přebírá od třídní učitelky/třídního učitele vychovatel/vychovatelka příslušného oddělení ŠD.
 • Žáky 1.C, 2. C, 3. A, 4. A, 4. B, 5. A a 5. B převádí do příslušného oddělení ŠD učitel/učitelka, který/která vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu/doprovod.
 • Žáci ze ŠD chodí na obědy postupně společně s vychovatelkami, nejdříve však 15 min. po konci předchozí vyučovací hodiny. Na jednotlivá oddělení se dozvoníte přibližně 45 – 55 minut po skončení vyučování.
 • V době od 14:00 hod. do 15:00 hod. probíhá rekreační činnost a jednotlivá oddělení se nachází mimo třídy. Není proto možné si v tuto dobu žáka vyzvednout, ani nemůže odcházet sám nebo se vracet ze zájmových kroužků ZŠ/výuky v ZUŠ.
 • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku. Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.

Spojování družin

Zelení – od 15:00 v ŠD Oranžoví

Červení  – od 15:00 v ŠD Modří

Fialoví – od 15:00 v ŠD Modří

Žlutí – od 15:20 v ŠD Oranžoví

Hnědí – od 15:00 v ŠD Oranžoví

Bílí – od 15:00 v ŠD Modří

Všechny družiny od 16:00 v ŠD Modří.

Platba za pobyt ve školní družině

 •  1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 100,- Kč za měsíc
 • nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 200,- Kč za měsíc

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – prosinec a leden – červen). Rodiče platí na základě platebního pokynu zaslaného prostřednictvím IS Edookit. Částka je splatná do konce října za první období a do konce ledna za druhé období.

Důležité informace k docházce

 • Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná.
 • V případě změny odchodu je potřeba informovat vychovatelku prostřednictvím formuláře „ŠD – omluvenka, změna odchodu“ nebo přes elektronickou žákovskou knížku do 11:00 hod.
 • Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace.
 • Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i ve ŠD.
 • Pokud žák odchází sám, má v zápisním lístku uvedený přesný čas svého odchodu.
 • V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.
 • Žáka vyzvedávají pouze zákonní zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.
 • Při vyzvedávání žáka zvoní jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.
 • ŠD je žákům k dispozici i první a poslední školní den (do 15:00 hod.). Na tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou  prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.

ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníků.

Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách školy. Docházka do ŠD je povinná od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák nemůže být přijat.

Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.