ŠD není nároková. Do ŠD může být přijat
pouze žák ZŠ a MŠ Pozořice, příspěvková organizace. ŠD je určena pro žáky 1. –
5. ročníků a naplňuje se do počtu maximálně 204 žáků.

Přednost při přijímání mají žáci z nižších ročníků. O zařazení žáků do ŠD
rozhoduje ředitel školy. Zákonný zástupce řádně vyplní a odevzdá zápisní lístek
do ŠD vedoucí vychovatelce nebo vychovateli/vychovatelce. Zápisní lístky jsou
žákům rozdány první školní den. Zápisní lístky jsou rozdány žákům, jejichž
zákonný zástupce projevil na konci předešlého školního roku zájem o ŠD
prostřednictvím dotazníku. Zápisní lístek je k dispozici na webových stránkách
školy. Docházka do ŠD je povinná od data přihlášení, které je uvedeno v zápisním
lístku. Zákonný zástupce je informován, pokud je naplněna kapacita ŠD a žák
nemůže být přijat.

Odhlášení žáka proběhne po odevzdání písemné žádosti zákonného
zástupce žáka vedoucí vychovatelce. Žádost je k dispozici u vedoucí
vychovatelky nebo ke stažení na webových stránkách školy. Ukončí-li žák
docházku do ŠD během školního roku, je toto místo nabídnuto dalšímu uchazeči.

Platba za pobyt ve školní
družině

• 1 – 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 50,-
Kč za měsíc

• nad 5 hodin pobytu žáka ve ŠD týdně 100,-
Kč za měsíc

Částka je splatná předem, a to ve dvou splátkách (za období září – prosinec a leden – červen). Rodiče platí bezhotovostním způsobem na účet školy (2101546394/2010). Každému žákovi je přidělen variabilní symbol. Údaje k platbě naleznete v Edookitu. Částka je splatná do konce října za první období a do konce ledna za druhé období

Důležité informace k
docházce

 • Docházka do ŠD je od data přihlášení povinná.
 • V případě změny odchodu je potřeba informovat vychovatelku
  prostřednictvím formuláře „ŠD/ZPD – omluvenka, změna odchodu“ nebo přes elektronickou
  žákovskou knížku do 11:00 hod.
 • Žáka nelze uvolnit na základě telefonické komunikace.
 • Chybí-li žák ve školním vyučování, je automaticky omluven i
  ve ŠD.
 • Pokud žák odchází sám, má
  v zápisním lístku uvedený přesný čas svého odchodu.
 • V případě, že žáci jezdí autobusem od školy, odcházejí
  hromadně 15 minut před odjezdem autobusu.
 • Žáka vyzvedávají pouze zákonní
  zástupci, prarodiče a osoby uvedené v zápisním lístku.
 • Při vyzvedávání žáka zvoní
  jeho doprovod na zvonek videotelefonu příslušného oddělení. Žák odchází na
  pokyn vychovatelky samostatně do šatny, doprovod čeká u vchodu na jeho příchod.
 • ŠD je žákům k dispozici i první a poslední školní den (do 15:00 hod.). Na tyto dny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou formou prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailem vedoucí vychovatelce.