Naše škola nabízí povinně volitelné předměty v 6. ročníku – 1 vyučovací hodina/týden

Sportovní výchova
Anglická konverzace
Přírodovědná praktika
Výtvarná praktika

 

Anotace k nabízeným předmětům:

Sportovní výchova:
Cílem tohoto předmětu je vytvořit u žáků pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, podnítit zájem a přirozenou chuť se pohybovat a sportovat. V předmětu se zaměříme na pohybové dovednosti, které navazují na hodiny tělesné výchovy, vyzkoušíme a zahrajeme pohybové a sportovní hry. Děti si procvičí základní dovednosti s míčem, pohyb na hřišti, osvojí si pravidla míčových a jiných soutěživých her.

Anglická konverzace:
Předmět navazuje a především doplňuje a rozšiřuje učivo, které je probíráno v běžných hodinách anglického jazyka. Důraz je kladen především na speaking and listening (což znamená rozvoj především mluveného slova a poslechu). Tematické okruhy jsou vybírány vhodně k probíranému učivu. Také zde rozšiřujeme znalosti o reáliích anglicky mluvících zemích a běžné komunikační dovednosti v simulovaných situacích ze života.

Přírodovědná praktika:
Přírodovědná praktika jsou zaměřena na základní poznávání přírodních dějů. Obsah předmětu podporuje osobní poznávání základních principů v přírodě, poznávání látek, průběhu dějů a měření. Předmět slouží k praktické aplikaci poznatků z vyučování, podporuje technické, tvořivé a logické uvažování žáků.

Výtvarná praktika:
Výtvarná praktika volně navazují na výtvarnou výchovu a umožňují hlouběji rozvíjet žákův talent a zájem o výtvarnou činnost. Předmět je zaměřen na rozvoj výtvarné tvořivosti, rozšířen o zajímavé výtvarné metody, techniky a postupy, které se nedají z časových důvodů realizovat v předmětu výtvarné výchovy. Žáci se také seznámí se základními znalostmi z oblasti architektury, dějin umění a současného moderní umění. Převážně jsou však zaměřeny na výtvarnou tvorbu a rozvoj praktických výtvarných dovedností.