Při základních školách se od roku 2005 zřizuje povinně školská rada (podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tj. Školský zákon). Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy a třetinu zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Zvolení kandidáti (rodiče):
Martin Dvořák
Václav Pícha
Luděk Šmerda

Zvolení kandidáti (zřizovatel):
Ing. Helena Hašková
Ing. Luboš Novotný
Ing. Renáta Ondrůšková

Zvolení kandidáti (pedagogové):
Mgr. Martina Kolmanová
Mgr. Ivana Neradilová – předseda ŠR
Mgr. et Ing. Eva Trněná

 

Příloha k zápisu č.1-navrh-rozpoctu-mestys-2022

Příloha k zápisu č.2-Zprava-o-odstraneni-nedostatku-2021

Příloha k zápisu č.3-navrh-PROJ-pro-obec

Příloha k zápisu č.4-navrh-SR-pro-obec

Příloha k zápisu č.5-Protokol-o-kontrole-9.12.2021.pdf