Co je to?
volený orgán žáků čtvrtých až devátých tříd vždy na jeden školní rok

Funkce?
organizování akcí pro ostatní žáky (ankety, soutěže, sbírky, organizační zabezpečení akcí školy…)
• řešení problémů žáků nejvhodnější cestou
• poznání povinností i práv žáků, jak tato práva používat
• vedení k odpovědnosti za svou práci a za své chování
• podpora partnerské komunikace mezi žáky a učiteli založená na vzájemné důvěře
• podíl na řešení problémů ve škole a zlepšování klimatu i prostředí školy
• diskuse o podnětech třídy, která je na zasedání zastoupena; podání zpětné vazby během třídnických hodin
• poradní orgán vedení školy
• pochopení fungování občanské společnosti, žáci se učí demokraticky jednat, vést diskuse, plánovat a rozhodovat
• zvýšení informovanosti ve škole (dětí i dospělých)
• sblížení žáků 1. a 2. stupně

Zástupci?
osobnosti, které bez problémů jednají s vedením školy, umějí se spolehnout sami na sebe, dokáží poskytnout pomoc, zajímají se o druhé lidi, o svět kolem sebe, pouštějí se do diskuse i řešení problémů
• žáci, ochotní věnovat svůj volný čas ve prospěch školy a udělat něco navíc

Struktura?
třídní sněmy na 2. stupni, které si volí v rámci svých třídnických hodin svého předsedu a místopředsedu
• žákovský sněm, na kterém zasedají zástupci z jednotlivých tříd; ze svého středu si volí užší vedení
• žákovská rada, která si mezi sebe rozdělí funkce předsedy, místopředsedy, zapisovatele, tiskového mluvčího (pro školní rozhlas), fotografa a nástěnkáře
• školní parlament vedou dvě koordinátorky – Mgr. Karolína Zabloudilová a Klára Orémuš

Zasedání?
probíhá jednou za 14 dní nebo dle potřeby i častěji v předem avizovaných termínech
• jsou veřejná – otevřená ostatním dětem i členům pedagogického sboru
• konají se v místnosti Čtyřlístku
• řídí předseda, případně místopředseda a koordinují pedagožky
• jsou dokumentována zápisem

Prezentace?
svou činnost prezentuje školní parlament ve školním rozhlase, školním časopise, na třídnických hodinách a na nástěnkách