Rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání ZŠ Pozořice

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla podpořena projektová žádost Rozvoj infrastruktury pro odborné vzdělávání ZŠ Pozořice.  Projekt je zaměřen na pořízení vybavení 2 odborných učeben (přírodovědné a IT učebny) s cílem zvýšení kvality vzdělávání a podpory klíčových kompetencí ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Součástí projektu je zajištění bezbariérovosti dotčených učeben, zajištění konektivity školy a drobné úpravy zeleně před budovou školy.

 

Hlavní aktivity projektu:

 -pořízení vybavení přírodovědné učebny (fyzika, chemie, přírodopis)

– pořízení vybavení IT učebny

– zajištění bezbariérovosti učeben

– zajištění konektivity školy 

 Sekundární aktivity projektu:

– výsadba stromů (jehličnany) v místním lesoparku u budovy školy

– zpracování projektové dokumentace/studie k zajištění konektivity

– zpracování studie proveditelnosti

– příprava a realizace výběrového řízení

– povinná publicita

Celková částka:          4 424 077,87 Kč
Číslo projektu:            CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003859

Prioritní osa IROP:     06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Datum realizace:       1. 12. 2016 – 31. 8. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií