Anglická

Anglická třída

Organizace výuky

 • 5 x týdně setkání s anglickým jazykem
 • malý počet žáků ve skupině (žáci rozděleni do skupin dle pracovního tempa)
 • zařazení Anglických chvilek v různých předmětech – děti se učí anglicky i obsah jiného předmětu, od začátku se učí reagovat na pokyny v angličtině
 • v kroužku angličtiny se procvičuje učivo a komunikace hravou formou
 • výuka s rodilým mluvčím na prvním i druhém stupni
 • příprava na mezinárodní zkoušky v 7.-9. ročníku

Pedagogové

 • máme praxi při výuce jazyka hravou formou a zapojením všech smyslů, učíme tvořivě
 • důraz na komunikační dovednosti dětí
 • učíme děti reagovat na angličtinu stejně přirozeně jako na svou mateřštinu
 • využíváme aktivizační metody výuky a pohybové aktivity, při kterých jde učení snáz
 • zpíváme s dětmi, učíme se básničky, protože dětem pomáhají s výslovností i zapamatováním nových slov
 • začínáme s angličtinou tak, jako s češtinou – od reakcí k prvním slovům, od prvních slov k prvním větám, teprve pak číst a psát

Hodnocení

 • známky podle klasifikačního řádu školy
 • formativní hodnocení – děti znají cíle výuky, podílejí se na jejich nastavování
 • vedeme děti k sebehodnocení a ohleduplnému vzájemnému hodnocení práce
 • v kroužcích hodnotíme práci pochvalami, motivačními prvky
 • podporujeme radost dětí z dobře odvedené práce

Finanční příspěvek

 • finanční příspěvek prostřednictvím KRPŠ
 • měsíční (září – červen) příspěvek 1 000 Kč v 1.-3.ročníku zahrnuje:
  • kroužky angličtiny nad rámec rozvrhových hodin
  • výukové materiály a pracovní listy pro domácí přípravy
  • příspěvek na hry a materiály využívané při výuce
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
 • měsíční (září – červen) příspěvek 500 Kč ve 4.-5.ročníku zahrnuje:
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
 • výuka na 2.stupni v režimu kroužku (září – červen) zahrnuje:
  • přípravu na zkoušky k získání mezinárodního certifikátu KET
  • přípravu na zkoušky k získání mezinárodního certifikátu PET
  • výuka s rodilým mluvčím
 • příspěvek nezahrnuje stravné, školní družinu, pracovní sešity a mimoškolní aktivity, poplatky za mezinárodní zkoušky

Zápis do anglické třídy

čtvrtek 4. dubna 2024 14:30 – 18:30 – netradiční zápis
pátek 5. dubna 2023 14:30 – 18:30 – klasický zápis

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
přihláška k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu a Váš občanský průkaz