Anglická

Anglická třída

Organizace výuky

 • 5 hodin angličtiny týdně od první do deváté třídy
 • malý počet žáků ve skupině
 • hodiny vedené metodou CLIL – děti se učí anglicky i obsah jiného předmětu, od začátku se učí reagovat na pokyny v angličtině (u malých dětí jsou k metodě CLIL využívány hodiny tělesné výchovy nebo pracovních činností)
 • kroužky angličtiny pro posílení výuky hravou formou
 • výuka s rodilým mluvčím na druhém stupni
 • příprava na mezinárodní zkoušky v 7.-9. ročníku

Pedagogové

 • máme praxi při výuce jazyka hravou formou a zapojením všech smyslů, učíme tvořivě
 • důraz na komunikační dovednosti dětí
 • učíme děti reagovat na angličtinu stejně přirozeně jako na svou mateřštinu
 • využíváme aktivizační metody výuky a pohybové aktivity, při kterých jde učení snáz
 • zpíváme s dětmi, učíme se básničky, protože dětem pomáhají s výslovností i zapamatováním nových slov
 • začínáme s angličtinou tak, jako s češtinou – od reakcí k prvním slovům, od prvních slov k prvním větám, teprve pak číst a psát

Hodnocení

 • známky podle klasifikačního řádu školy
 • formativní hodnocení – děti znají cíle výuky, podílejí se na jejich nastavování
 • vedeme děti k sebehodnocení a ohleduplnému vzájemnému hodnocení práce
 • v kroužcích hodnotíme práci pochvalami, motivačními prvky
 • podporujeme radost dětí z dobře odvedené práce

Finanční příspěvek

 • finanční příspěvek prostřednictvím KRPŠ
 • měsíční (září – červen) příspěvek 1 000 Kč na 1. stupni zahrnuje
  • kroužky angličtiny nad rámec rozvrhových hodin
  • výukové materiály a pracovní listy pro domácí přípravy
  • příspěvek na hry a materiály využívané při výuce
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
 • měsíční (září – červen) příspěvek 1 000 Kč na 2. stupni zahrnuje:
  • přípravu na zkoušky k získání mezinárodního certifikátu KET
  • přípravu na zkoušky k získání meinárodního certifikátu PET
  • příspěvek na výuku s rodilým mluvčím
 • příspěvek nezahrnuje stravné, školní družinu, pracovní sešity a mimoškolní aktivity, poplatky za mezinárodní zkoušky

Zápis do anglické třídy 8. – 9. a 15. – 16. dubna 2021

Budete pozváni na osobní pohovor do školy, který proběhne v jednom z těchto termínů: 8.4., 9.4., 15.4. a 16.4. vždy mezi 14-17 hod. Jakmile od Vás obdržíme potřebné dokumenty, bude Vám přiděleno a e-mailem zasláno registrační číslo, pod kterým se budete přihlašovat na osobní pohovory ve škole. Součástí e-mailu bude odkaz na sdílenou tabulku, ve které si zarezervujete termín pohovoru. Dokumenty je tedy potřeba doručit do školy nejpozději dva dny před Vámi vybraným termínem.

Podmínky přijetí:

pohovor při zápisu do první třídy
základní znalost slovní zásoby z okruhů barvy, zvířata, čísla, písnička nebo básnička
angličtina v mateřské škole výhodou, nikoli podmínkou

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
přihláška k přijímacímu řízení do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu

Způsob doručení dokumentů:

poštou na adresu: ZŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice, 664 07
do datové schránky školy: jtjmrcc
dokumenty v obálce je možné vhodit do schránky školy u bočního vchodu do kuchyně
osobně do kanceláře školy