Badatelská

Badatelská třída – třída s prvky alternativní výuky

V případě zájmu nás kontaktujte na reditel@zspozorice.cz nebo na tel.: 774 840 020

Bohatá paleta hodnocení

 • formativní hodnocení, sebehodnocení, slovní hodnocení
 • mapování pokroku v učení
 • nesoutěžní prostředí, respektující komunikace, rozvíjení vnitřní motivace

Alternativní

 • naše škola dlouhodobě inklinuje k implementaci prvků alternativního školství (absence zvonění, projektové vyučování, třídnické hodiny, tripartitiní třídní schůzky atd.)
 • v této třídě nás inspiruje Integrovaná tematická výuka, Montessori pedagogika a Lesní škola
 • prvky Hejného metody v matematice
 • komunitní kruh, kooperativní vyučování
 • zajímáme se o dítě jako jednotlivce, nejen o prospěch, ale i o to, jak se cítí a jak se mu daří v kolektivu

Datlík – předškolní skupinky

 • neformální setkávání rodičů, dětí a pedagogů
 • praktické seznámení s prostředním školy a stylem výuky
 • 5 setkání v měsíci březnu ( 2., 9., 16., 23., 30. 3.)
 • přihlášky na adrese martina.kolmanova@zspozorice.cz

Aktivní spolupráce s rodinami žáků

 • participace rodičů na vytváření prostředí (brigády na školní zahradě, workshop při výrobě pomůcek) i na formě výuky (projektové dny)
 • workshopy ohledně vzdělávání, výukových metod
 • poznávací a stmelovací aktivity (táborák, výlety, …)
 • respektujeme rodiče jako partnera, který má svou nezastupitelnou úlohu ve výchově dítěte a také svůj vliv na to, jak bude u nás dítě vzděláváno

Tandemová výuka

 • 2 pedagogičtí pracovníci ve třídě
 • maximálně 15 dětí ve třídě

Ekonomicky přijatelný příspěvek

 • finanční příspěvek prostřednictvím KRPŠ
 • měsíční příspěvek 2 500 Kč zahrnuje:
  • příspěvěk na Expediční den, pomůcky a vybavení
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
 • příspěvek nezahrnuje stravné, školní družinu, pracovní sešity a kroužky

Lesní a expediční den

 • jednou týdně výuka mimo budovu školy
 • v ostatních dnech častější učení venku

Zápis do badatelské třídy 8. – 9. a 20. – 22. dubna 2021

Budete pozváni na osobní pohovor do školy, který proběhne v jednom z těchto termínů: 8.4., 9.4., 20.4. a 22.4. vždy mezi 14-17 hod. Jakmile od Vás obdržíme potřebné dokumenty, bude Vám přiděleno a e-mailem zasláno registrační číslo, pod kterým se budete přihlašovat na osobní pohovory ve škole. Součástí e-mailu bude odkaz na sdílenou tabulku, ve které si zarezervujete termín pohovoru. Dokumenty je tedy potřeba doručit do školy nejpozději dva dny před Vámi vybraným termínem.

Kritéria přijetí:

trvalé bydliště v Pozořicích 50 bodů
osobní pohovor 0 – 15 bodů
(souznění rodiny s filozofií školy, vzdělávání jako priorita rodiny, aktivní spolupráce rodiny se školou)
účast na předškolních skupinkách Datlík – 10 bodů

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
přihláška k přijímacímu řízení do třídy s alternativními prvky 
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu

Způsob doručení potřebných dokumentů:

poštou na adresu: ZŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice, 664 07
do datové schránky školy: jtjmrcc
dokumenty v obálce je možné vhodit do schránky školy u bočního vchodu do kuchyně
osobně do kanceláře školy