Badatelská třída – třída s prvky alternativní výuky

V případě zájmu nás kontaktujte na lenka.ruckova@zspozorice.cz nebo na tel.: 734 448 000

Bohatá paleta hodnocení

 • formativní hodnocení, sebehodnocení, slovní hodnocení
 • mapování pokroku v učení
 • nesoutěžní prostředí, respektující komunikace, rozvíjení vnitřní motivace

Alternativní

 • naše škola dlouhodobě inklinuje k implementaci prvků alternativního školství (absence zvonění, projektové vyučování, třídnické hodiny, tripartitiní třídní schůzky atd.)
 • v této třídě nás inspiruje Integrovaná tematická výuka, Montessori pedagogika a Lesní škola
 • prvky Hejného metody v matematice
 • komunitní kruh, kooperativní vyučování
 • zajímáme se o dítě jako jednotlivce, nejen o prospěch, ale i o to, jak se cítí a jak se mu daří v kolektivu

Datlík – tvoříme partu ještě před prázdninami

 • neformální setkávání rodičů, dětí a pedagogů
 • praktické seznámení s prostředním školy a stylem výuky
 • první společné zážitky již přijatých dětí
 • 5 setkání v květnu a červnu

Aktivní spolupráce s rodinami žáků

 • participace rodičů na vytváření prostředí (brigády na školní zahradě, workshop při výrobě pomůcek) i na formě výuky (projektové dny)
 • workshopy ohledně vzdělávání, výukových metod
 • poznávací a stmelovací aktivity (táborák, výlety, …)
 • respektujeme rodiče jako partnera, který má svou nezastupitelnou úlohu ve výchově dítěte a také svůj vliv na to, jak bude u nás dítě vzděláváno

Tandemová výuka

 • 2 pedagogičtí pracovníci v každém ročníku
 • maximálně 10 dětí v ročníku
 • 20 dětí ve společném dvojročí (1. a 2. třída)

Ekonomicky přijatelný příspěvek

 • finanční příspěvek prostřednictvím KRPŠ
 • měsíční příspěvek 2 500 Kč zahrnuje:
  • příspěvěk na Expediční den, pomůcky a vybavení
  • příspěvek na mzdové prostředky pedagogů
 • příspěvek nezahrnuje stravné, školní družinu, pracovní sešity a kroužky

Lesní a expediční den

 • jednou týdně výuka mimo budovu školy
 • v ostatních dnech častější učení venku

Zápis do badatelské třídy

Součástí přijímacího řízení do badatelské třídy je absolvování pohovoru a prezentace projektu Rodina. Pohovory proběhnou ve dnech
14. 3. – 18. 3. a 21.3. – 25. 3. 2022. Z tohoto důvodu nás kontaktujte nejpozději do 4. 3. na lenka.ruckova@zspozorice.cz. Bližší informace obdržíte v následném e-mailu.

V případě přijetí do badatelské třídy je potřeba absolvovat i řádný zápis do 1. třídy v termínu
7. – 8. dubna 2022Kritéria přijetí:

trvalé bydliště v Pozořicích 50 bodů
trvalé bydliště ve spádové oblasti 10 bodů
(Kovalovice, Viničné Šumice, Tvarožná, Sivice, Hostěnice)
Děti z nespádové oblasti 6 bodů
Děti, které mají sourozence v naší škole (ZŠ, MŠ) 1 bod
osobní pohovor 0 – 15 bodů
(souznění rodiny s filozofií školy, vzdělávání jako priorita rodiny, aktivní spolupráce rodiny se školou)
sourozenec v badatelské třídě 2 body
Podmínkou pro otevření badatelské třídy je přijetí min. 4 dětí s trvalým bydlištěm v Pozořicích.

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělání
přihláška k přijímacímu řízení do třídy s alternativními prvky 
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu a Váš občanský průkaz