O Mateřské škole

Charakteristika školy a její umístění
Mateřská škola se nachází v řadové zástavbě městyse Pozořice, v příjemném a klidném prostředí malebné krajiny. MŠ byla zrekonstruována za podpory OÚ městyse v roce 2000 ze starší rekonstruované budovy zdravotního střediska, podle tehdy platných norem a svému účelu i nadále vyhovuje. Jsou zde umístěny 3 třídy s hlavní přípravnou jídla a vlastním zázemím pro zaměstnance s kanceláří, sborovnou a knihovnou. Od září 2010 za podpory OÚ, z důvodu uspokojení potřeb rodičů, byla vystavěna samostatná a zároveň kapacitně největší 4. třída rovněž s vlastním zázemím.

Každá třída má svá hygienická zařízení, lehárny jsou součástí třídy a lehátka jsou denně na odpočinek rozkládána. Třídy mají tělovýchovné koutky vybavené náčiním (obruče, míše, švihadla, relaxační a masážní podložky, lana, aj.), které se postupně obměňuje a od září roku 2012 je 2x týdně využívána tělocvična ZŠ. Obě budovy mají zázemí i pro zaměstnance jako šatny, sborovnu a kabinet s pomůckami. Místnosti jsou přizpůsobeny i přes omezený prostor tvořivým činnostem s účelně vybavenými hracími kouty a nízkým nábytkem.

Od 1. 8. 2012 je MŠ součástí spojeného zařízení ZŠ a MŠ Pozořice, z čehož vyplývá možnost velmi úzké spolupráce nejen se školní logopedkou nebo psycholožkou, kdy nám ZŠ poskytuje své prostory (tělocvičnu, aj.) ke společným akcím.

Pro pobyt venku je slouží přiléhající zahrada se vzrostlými stromy a keři, vybavená pískovišti, zahradním altánem a domkem pro hračky, která je od prosince 2014 rozšířena, zrekonstruována a obohacena o nové zahradní prvky a biotop a v tomto nádherném prostředí realizujeme vzdělávací činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí.

Všechny pedagogické pracovnice mají odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi v MŠ. Dle aktuální situace doplňuje pedagogický sbor asistent pedagoga z důvodu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťujeme rovněž praxe pro studenty v oboru Učitelství pro MŠ.

Stravu pro děti i zaměstnance MŠ dovážíme ze školní kuchyně ZŠ Pozořice ve smyslu zdravého životního stylu.

Organizace vzdělávání
V MŠ jsou děti rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd. Jsou sem zařazovány s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. Na základě doporučení Speciálně-pedagogického centra nebo Pedagogicko-psychologické poradny jsou přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a do tříd jsou zařazovány tak, aby byly splněny všechny podmínky pro zdárný průběh jejich vzdělávání.

Logopedka, která 2x týdně dochází do MŠ, individuálně s dětmi provádí prevenci poruch komunikačních schopností a paní učitelky zařazují ve třídách skupinové logopedické chvilky.

Děti, dle svých zájmů, mohou pracovat s keramickou hlínou (výrobky si vypalujeme ve vlastní keramické peci), tančit nebo poznávat hravou formou anglický jazyk. Chodíme s dětmi na vycházky téměř za každého počasí a pokud je to jen trochu možné, trávíme na školní zahradě i odpoledne. Budoucí školáci mají možnost spolu s rodiči navštěvovat kurz Edukativně-stimulačních skupin v základní škole.

U nově přijatých dětí realizujeme adaptační program návštěv ve školce ještě před jejich nástupem a postupné zvykání s rodinným příslušníkem, nejčastěji na zahradě školy.

Pro větší pohybové vyžití chodíme s dětmi pravidelně do tělocvičny ZŠ a jezdíme plavat do bazénu ve Vyškově.

Rytmický řád je pouze rámcový, přizpůsobován momentálním situacím a potřebám dětí.
Vytyčuje pevné body, kterými vytváří rituály - denní momenty, opakující se každý den,
je ve všech třídách MŠ podobný, každá třída si jej ale přizpůsobuje individuálním potřebám dětí. Časové údaje jsou orientační, pohyblivé.

6.00 MŠ se otevírá, přicházejí první děti. Scházíme se ve 2. třídě v přízemí vlevo.
Při příchodu vedeme děti k zásadám společenského chování - přivítáme se, pozdravíme se. Děti mají možnost seznamovat se a pohrát si s vrstevníky z jiných tříd. Při adaptaci na nové prostředí MŠ jsou jim nápomocny všechny pracovnice MŠ ve spolupráci s rodiči, kteří mají možnost pobytu se svým dítětem v MŠ.
od 6.00 Individuální pitný režim
7.00-7.45 Děti odcházejí do svých tříd, děti z 1.třídy do 1.patra, děti z 3.třídy do přízemí
a děti ze 4.třídy do vedlejší budovy.

6.00 - 9.35 Základní činností v této době je hra. Ve všech třídách jsou na programu hry dětí, vycházející ze zájmu dětí, jejich potřeb a třídního kurikula (prožitkové učení). Ve skupinkách, které si děti během herních činností vytvářejí, se pro ně snažíme vytvářet a udržovat pocit pohody, radosti a bezpečí a podporovat jejich spontaneitu. Děti se v této době zabývají např. modelováním, výtvarnými činnostmi, hudebními pohybovými hrami, dramatizací, apod., je zařazován komunitní a diskuzní kruh nebo povídání „jen tak".

8.30-9.00 Individuální podávání postupné dopolední svačinky (1x měsíčně si děti samy mažou pomazánku)
9.35 Ovocná/ zeleninová přesnídávka

9.55 – 12.05 Pobyt venku. Tato doba je určená nejen k hrám a rekreaci na zahradě MŠ,
ale je to i možnost poznávat své okolí, navštěvovat zajímavá místa a pozorovat změny
v přírodě. Také sportovat, zdolávat terénní překážky a tím rozvíjet pohybové schopnosti dětí.
Je to jedna z důležitých podmínek při vytváření zdravého životního stylu.
11.55-12.40 Společný oběd dětí v jednotlivých třídách.

12.45-14.30 Doba odpočinku a relaxace dětí, kdy jsou respektovány jejich individuální
potřeby formou postupného vstávání jednotlivců a dodržování klidu pro odpočinek ostatních,
IP, odpolední hry vycházející ze zájmu dětí, v případě příznivého počasí na zahradě MŠ.

14.20-15.00 Individuální podávání postupné odpolední svačinky
Od15.30sevšechny děti rozcházejí ve 4. třídě, kde mají možnost dalších her a různých tvůrčích činností v prostředí jiné třídy. Rodiče si mohou před odchodem z MŠ s dítětem pohrát. V případě pěkného počasí toto probíhá od 15.00 hod.na zahradě MŠ.

17.00 MŠ se pro tento den uzavírá.

Máme vytvořeny tradice, které jsou nedílnou součástí průběhu vzdělávání v mateřské škole:

 • Oslava narozenin dětí
 • Říjen-měsíc pro zdraví
 • „Dýňáčci"
 • „Martin na bílém koni"
 • „Mikulášská nadílka"
 • Předvánoční posezení u stromečku
 • Setkání se zástupci ZŠ a speciálními pedagogy pro rodiče budoucích školáků
 • Karneval
 • Pálení čarodějnic
 • Kloboukový den
 • Den naruby
 • „Barvičkový" týden
 • „Srdíčkový den"
 • „Pasování" a slavnostní rozloučení s budoucími školáky
 • Setkání s rodiči
 • Individuální konzultace
 • Vítání nových občánků na OÚ
 • Setkání s jubilanty z řad seniorů

Charakteristika vzdělávacího procesu
Naším cílem je, aby se děti už od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem zdraví chránícím. RVP a Kurikulum PZ jsou závaznými dokumenty, jejichž prostřednictvím se snažíme dosáhnout zdravého vývoje dětí ve všech oblastech- biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní i environmentální a o dosažení dovedností prospěšných tělesnému, duševnímu i sociálnímu zdraví, které je souhrnně nazváno zdravý životní styl. Školní vzdělávací program je vypracován podle projektu „škola podporující zdraví", která má platnost tři roky a termínovaný Certifikát společný pro celou síť ŠPZ, je pravidelně aktualizován a naší snahou je stát se součástí tohoto národního projektu.

Dlouhodobé záměry rozvoje
Za cíl si klademe, aby z naší MŠ odcházely maximálně rozvinuté osobnosti, které jsou schopny řešit různé životní situace v rámci svých věkových schopností a možností, které budou mít přehled o dění kolem sebe a budou ochotné pomoci tam, kde je třeba.


Základními principy našeho úsilí jsou:

 1. Respekt k přirozeným lidským potřebám
  Přirozené lidské potřeby jsou všudypřítomné a pro pocit pohody a zdraví je nezbytné dbát, aby byly vytvořeny podmínky pro jejich komplexní uspokojování. K vyhodnocování míry uspokojování potřeb dětí v MŠ používáme strukturu modelu „pyramidy potřeb" A. H. Maslowa.

 2. Rozvíjení komunikace a spolupráce
  Snažíme se vytvářet podmínky pro komunikaci, rozvíjet řečové schopnosti dětí tak, aby rozuměly a bylo jim rozuměno. Aby se uměly samostatně rozhodovat, jednat společně s ostatními a vycházet s nimi, řešit úkoly a hodnotit problémy. Naším cílem je rozvíjet u dětí schopnosti komunikace, porozumět a dorozumět se v neohrožujícím prostředí při respektování potřeb druhých.


Podmínky pro vzdělávání
Podmínky, které v MŠ vytváříme, výrazně ovlivňují úspěšnost veškeré výchovně vzdělávací práce. Některé z kompetencí nelze děti pouze „naučit", ale je potřeba vytvořit takové situace, aby se u nich kompetence přirozeně rozvíjely. Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným programům a je taktéž určeno k rozvíjení celé řady dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí, vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Práce všech zaměstnanců naší mateřské školy vychází ze tří pilířů
Projektu podpory zdraví:

I. pilíř – Pohoda prostředí

 • Učitelka podporující zdraví
 • Věkově smíšené třídy
 • Rytmický řád života a dne
 • Tělesná pohoda a volný pohyb
 • Zdravá výživa
 • Spontánní hra
 • Podnětné věcné prostředí
 • Bezpečné sociální prostředí
 • Participativní a týmové řízení

II. pilíř - Zdravé učení a formální kurikulum podpory zdraví v MŠ

III. pilíř – Otevřené partnerství

 • Partnerské vztahy s rodiči
 • Spolupráce mateřské a základní školy
 • Začlenění mateřské školy do života obce
BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates