Naše škola nabízí povinně volitelné předměty v 6. a 8. ročníku.

6. ročník - 1 vyuč. hodina/týden

Sportovní výchova
Anglická konverzace
Přírodovědná praktika

8. ročník - 2 vyuč. hodiny/týden

Technika administrativy

Anotace k nabízeným předmětům:

Sportovní výchova:
Cílem tohoto předmětu je vytvořit u žáků pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, podnítit zájem a přirozenou chuť se pohybovat a sportovat. V předmětu se zaměříme na pohybové dovednosti, které navazují na hodiny tělesné výchovy, vyzkoušíme a zahrajeme pohybové a sportovní hry. Děti si procvičí základní dovednosti s míčem, pohyb na hřišti, osvojí si pravidla míčových a jiných soutěživých her.

Anglická konverzace:
Předmět navazuje a především doplňuje a rozšiřuje učivo, které je probíráno v běžných hodinách anglického jazyka. Důraz je kladen především na speaking and listening (což znamená rozvoj především mluveného slova a poslechu). Tematické okruhy jsou vybírány vhodně k probíranému učivu. Také zde rozšiřujeme znalosti o reáliích anglicky mluvících zemích a běžné komunikační dovednosti v simulovaných situacích ze života.

Technika administrativy:
Žáci si osvojí správné návyky pro psaní na počítačové klávesnici a základy písemné komunikace. Během školního roku se postupně učí a procvičují psaní všemi deseti. Přispívá to k rychlejší a ekonomičtější práci v téměř všech oborech lidské činnosti. Žáci předmět využijí nejen na základní škole, ale rovněž na dalších stupních vzdělávání.

Přírodovědná praktika:
Přírodovědná praktika jsou zaměřena na základní poznávání přírodních dějů. Obsah předmětu podporuje osobní poznávání základních principů v přírodě, poznávání látek, průběhu dějů a měření. Předmět slouží k praktické aplikaci poznatků z vyučování, podporuje technické, tvořivé a logické uvažování žáků.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates