Klasická

Klasická třída

Organizace výuky

 • vyučujeme jednu hodinu anglického jazyka týdně
 • k žákům přistupujeme individuálně – dělíme jednu hodinu českého jazyka týdně 
 • podporujeme aktivní přístup dětí
 • využíváme aktivizační metody výuky
 • vzděláváme se v souvislostech
 • vyučujeme v moderně zařízených učebnách s interaktivními tabulemi
 • respektujeme individuální potřeby dětí
 • rozvíjíme a podporujeme silné stránky dětí
 • do výuky zařazujeme hry, zábavné a tvořivé činnosti
 • vyžíváme komunitní kruh pro partnerskou komunikaci
 • vedeme děti k vzájemnému respektování a spolupráci
 • upřednostňujeme spolupráci dětí
 • vytváříme podnětné prostředí pro všestranný rozvoj děti
 • vedeme děti k samostatnému myšlení a vyjadřování svých názorů

Hodnocení

 • respektujeme individuální pokroky v učení
 • hodnotíme známkou
 • vedeme děti k sebehodnocení a rozvoji pozitivních stránek
 • poskytujeme dětem zpětnou vazbu podporující jejich další úspěchy ve vzdělávání

Pedagogové

 • vedeme edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti – seznámíme se navzájem
 • pomáháme dětem úspěšně zdolat první školní kroky
 • máme velké zkušenosti s výukou nejmenších dětí
 • nabízíme osobní a pozitivní přístup k dětem
 • úzce spolupracujeme s rodinou

Zápis do klasické třídy

Podmínky přijetí:

Vzhledem k epidemiologické situaci a mimořádným opatřením se nebude konat osobní pohovor s rodinou. Potřebné dokumenty k zápisu je nutné doručit do 23. dubna 2021.

Potřebné dokumenty:

zápisní lístek
žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů
kopie rodného listu

V případě odkladu povinné školní docházky je potřeba dodat i tyto dokumenty:

žádost o odklad povinné školní docházky
doporučující posouzení příslušného školského poradenského centra (PPP, SPC)
doporučující zprávu od pediatra nebo odborného lékaře

Způsob doručení dokumentů do 23. dubna 2021:

poštou na adresu: ZŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice, 664 07
do datové schránky školy:
jtjmrcc
dokumenty v obálce je možné vhodit do schránky školy u bočního vchodu do kuchyně
osobně do kanceláře školy