ŠKOLNÍ PORADENSKÉ CENTRUM

Centrum pracuje na naší škole s obměnami už několik let. Cílem tohoto pracoviště je poskytovat poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům ve snaze zlepšit sociální klima školy, navazovat, udržovat a prohlubovat pozitivní vztahy mezi jednotlivými subjekty školy. Péče je zaměřena na předškolní děti, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale také na žáky mimořádně nadané. Důležitou součásti je spolupráce s rodiči. V rámci další činnosti se centrum zaměřuje na náslechy ve vyučování, skupiny pro začínající učitele, semináře pro učitele, individuální konzultace pro děti, učitele a pro rodiče.
Služby zajišťují výchovná poradkyně, školní metodik prevence, logopedka, a speciální pedagožky. Pomáhají dětem se specifickými vzdělávacími potřebami (děti s handicapem, specifickou poruchou učení, chování aj.) a realizují především reedukace a individuální výuku těchto dětí. Do práce s integrovanými žáky jsou zapojeny i asistentky pedagoga, které zajišťují hlavně pomoc v rámci výuky.